Lokalna akcijska skupina Dobro za nas

V začetku meseca septembra 2015 je bila podpisana Partnerska pogodba o ustanovitvi in o delovanju lokalne akcijske skupine (LAS) Dobro za nas, za programsko obdobje 2014-2020. Pogodbo je podpisalo 49 ustanovnih partnerjev.

LAS Dobro za nas je nova lokalna akcijska skupina, ki pa vsebinsko nadaljuje delo predhodne Zadruge LAS Dobro za nas, z.b.o. Partnerstvo pokriva območje občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica s skupno 38.785 prebivalci.

podezelje-slovenska-bistricaV programskem obdobju 2014-2020 bo za območje LAS na voljo približno milijon in pol evrov, ki jih nudita Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za regionalni razvoj. Omenjena sklada imata tudi vsak svoja pravila, ki jih je, za uspešno črpanje evropskih sredstev, potrebno upoštevati.

Sredstva bodo  dosegljiva na podlagi izdelane in s strani koordinacijskega odbora CLLD potrjene Strategije lokalnega razvoja, ki predstavlja ključni strateški dokument.