Lokalna akcijska skupina Med Pohorjem in Bočem

Dne 23. 02. 2023 je potekala Ustanova in Volilna skupščina, na kateri je bila vzpostavljena nova lokalna akcijska skupina (LAS) z novim imenom “LAS Med Pohorjem in Bočem”. Slednja bo v programskem obdobju 2021 – 2027 delovala na področju občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica in bo nadaljevala z delom dosedanje LAS Dobro za nas, ki z iztekom programskega obdobja 2014-2020 počasi zaključuje s svojim delovanjem.

Člani Skupščine LAS so s tem opravili pomemben korak pri oblikovanju LAS za novo programsko obdobje. S sprejetjem in podpisom nove Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva so potrdili LAS za novo programsko obdobje 2021-2027 in na ta način simbolično začeli novo programsko obdobje. Na skupščini so bili izvoljeni tudi člani Upravnega in Nadzornega odbora, potrdili so tudi vodilnega partnerja LAS. Ta bo tudi v novem obdobju RIC Slovenska Bistrica, ki je že sedaj uspešno vodil LAS v predhodnih dveh programskih obdobjih.

podezelje-slovenska-bistrica

Podpis partnerske pogodbe in izvolitev organov LAS je prvi, osnovni korak pri vzpostavitvi lokalne akcijske skupine. Do konca letošnjega julija bo ključna naloga priprava nove strategije lokalnega razvoja, ki bo služila kot temeljni dokument za črpanje finančnih sredstev, namenjenih lokalnim akcijskim skupinam, ki bodo tudi v prihodnje delovale po principu “od spodaj navzgor”. To pomeni, da bodo pri pripravi strategije pomembno vlogo odigrali prebivalci zgoraj navedenega območja, ki bodo na delavnicah in drugih dogodkih pozvani, da tudi sami izpostavijo potrebe lokalnega okolja in posredujejo svoje predloge za njihovo izboljšavo.