O nas 2021-2027

Ime: LAS MED POHORJEM IN BOČEM
Sedež: Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica
Predsednik: mag. Branko Žnidar
Podpredsednica: mag. Brigita Kruder
Datum ustanovitve: 23. 02. 2023
Transakcijski račun: SI56 0131 3600 0000 547
Telefon: + 386 (0) 2 620 22 70
Elektronska pošta: las@ric-sb.si

Območje

Območje LAS se razteza od Pohorja preko Dravinjskih goric do Haloz ter zavzema še jugovzhodni del Dravskega polja. Gre za reliefno razgibano področje, ki zajema območja občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica.

Na površini 334,5 km2 biva 32.583 prebivalcev.

Vodilni partner

Vodilni partner je kadrovsko, finančno in upravno sposoben vodili LAS in zagotavlja operativno delovanje lokalne akcijske skupine (LAS). Med LAS in vodilnim parterjem je vzpostavljeno pogodbeno razmerje, iz katerega izhaja tudi obseg nalog in finančno ovrednotenje. Vodilni partner zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah, upravlja s transakcijskim računom LAS in opravlja za LAS še ostale naloge, ki so naveden ter podrobneje opisane v pogodbi med LAS Med Pohorjem in Bočem ter vodilnim partnerjem.

Naziv aktivnosti:
Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine (LAS) Med Pohorjem in Bočem (podukrep 19.4).

Opis:
Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Namen in cilj:
Namen LEADER/CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije.

Cilj LEADER/CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine on njenih elementov.

Cilj LAS Med Pohorjem in Bočem:

 • Dobra animacija območja ter vključevanje skupnosti
 • Boljša prepoznavnost instrumenta CLLD
 • Celovit razvoj podeželja
 • Povezovanje lokalnih akterjev
 • Ohranjanje naravno-etnoloških-kulturnih danosti
 • Vključevanje ranljivih skupin v družbeno okolje in zagotavljanje perspektivnih možnosti zanje

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Objava javnih pozivov LAS
 • Informiranje javnosti o aktualnih zadevah povezanih z LAS
 • Izvedba delavnic za animacijo prebivalcev območja LAS
 • Izdelava promocijskega gradiva
 • Prijava na javne poziva na podukrepu 19.3 – projekti sodelovanja
 • Prijava operacij na ARSKTRP in MGRT
 • Vlaganje sprememb operacij na ARSKTRP in MGRT
 • Vlaganje zahtevkov za izplačilo na ARSKTRP in MGRT
 • Vlaganje sprememb SLR

Pričakovani rezultati:
• vključevanje skupnosti LAS v izvajanje projektih aktivnosti,
• doseganje kazalnikov zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
• izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
• identificirane potreb na območju LAS,
• enakomerni razvoj območja LAS.

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na: www.program-podezelja.si in https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Skupščina LAS Med Pohorjem in Bočem je za vodilnega partnerja potrdila:

Razvojno informacijski center
Trg svobode 5
2310 Slovenska Bistrica
www.ric-sb.si

Članstvo v LAS

Članstvo v LAS Med Pohorjem in Bočem za programsko obdobje 2023 – 2027 je odprto. V LAS se lahko skozi celotno programsko obdobje vključijo tudi novi člani, ki bi želeli sodelovati pri uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Med Pohorjem in Bočem.

V članstvo lahko kadarkoli pristopi novi član:

 • javnega sektorja (lokalne samouprave (občine), javni zavodi, javne agencije, javni skladi in druge javne institucije),
 • ekonomskega sektorja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe s statusom kmeta, zadruge, gospodarska interesna združenja in drugi gospodarski subjekti) ter
 • zasebnega sektorja (nevladne organizacije, društva, zveze društev in druge organizacije civilne družbe ter posamezniki),

ki imajo stalno prebivališče, sedež ali registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica.

V lokalno partnerstvo so lahko vključijo tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Izpolnjeno Pristopno izjavo za članstvo v LAS Med Pohorjem in Bočem je potrebno posredovati na naslov: LAS Med Pohorjem in Bočem, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica.

Organi LAS

Najvišji organ upravljanja lokalne akcijske skupine je skupščina. Sestavljajo jo vsi člani. Člani skupščine izvolijo člane upravnega in nadzornega odbora, predsednika LAS nato med seboj volijo člani upravnega odbora. Predsednik LAS je hkrati tudi predsednik upravnega odbora.

Upravni odbor LAS ima 9 članov. Vsak član ima en glas. Na ravni odločanja je potrebno upoštevati, da nobena interesna skupina nima več kot 49 % glasovalnih pravic.

Predsednik: mag. Branko Žnidar
Podpredsednica: mag. Brigita Kruder

Nadzorni odbor LAS šteje tri člane.

Seznam članov Nadzornega odbora LAS je zaradi Uredbe o varovanju osebnih podatkov umaknjen iz spletne strani.

Članice oziroma člane (v nadaljevanju člane) Ocenjevalne komisije imenuje Upravni odbor izmed neodvisnih strokovnjakov s področja razvoja podeželja, s področja regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno. Član Ocenjevalne komisije ne more biti član Upravnega odbora ali Nadzornega odbora. Ocenjevalna komisija LAS šteje 7 članov, ki med sabo izvolijo predsednika.

Člani ocenjevalne komisije so imenovani za štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja. Področje dela ocenjevalcev je zaupno.

Naloge Ocenjevalne komisije:

predhodno preverjanje upravičenosti stroškov, skladnost s SLR in operativnimi programi, preverba zmogljivosti nosilcev operacij za izvajanje operacij ter zakonitost izvedbenih operacij,
zagotovitev skladnosti operacij s SLR, pri izbiri operacij z njihovo prednostno razvrstitvijo teh operacij glede na njihov prispevek k doseganju ciljev in ciljnih vrednosti SLR ter
izdelava ocene na razpis prispelih prijav ter priprava poročila za Upravni odbor.

Člani Ocenjevalne komisije se sestanejo, ko je potrebno za potrebe razpisov oceniti nabor na razpis prijavljenih operacij. Predsednik ocenjevalne komisije po opravljenem izboru pripravi zapisnik o izboru operacij in ga preda Upravnemu odboru. Upravni odbor nato o izboru operacij poroča skupščini LAS. Za svoje delo je Ocenjevalna komisija odgovorna Upravnemu odboru.

Ocenjevalci se s pisno izjavo o ravnanju z dokumenti zavežejo, da bodo z dokumenti ravnali v skladu s specifičnimi merili za izbor operacij in jih ne bodo reproducirali ali drugače razširjali ter da z njihovo vsebino in podatki, pridobljenimi v ocenjevalnem postopku, ne bodo seznanjali nepooblaščenih oseb. Po opravljenem ocenjevanju bodo vso originalno dokumentacijo vrnili LAS Med Pohorjem in Bočem, pomožno dokumentacijo uničili, elektronske datoteke pa izbrisali.

Zaradi preprečitve konfliktov interesa člani ocenjevalne komisije s pisno izjavo o nepristranskosti pri delu izjavijo, da ne sodelujejo v predlogu projekta, ki ga ocenjujejo, da niso v ožjem sorodstvenem razmerju (zakonski oziroma zunajzakonski partner, otroci, posvojenci, starši, posvojitelj) s člani projektne skupine, da niso člani programske skupine, iz katere je vodja predlaganega projekta, ter da niso predstojniki visokošolskega zavoda ali članice univerze, direktorji javnega raziskovalnega zavoda. S to izjavo se zavezujejo, da bodo, če bodo menili, da obstaja konflikt interesov, o tem pisno obvestili predsednika LAS Med Pohorjem in Bočem, ki ga je določil za ocenjevalca, ter se umaknili iz postopka ocenjevanja.