V četrtek, 10. junija 2021, smo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejeli potrditev izbirnega postopka izbora projektov v okviru 3. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Dobro za nas v letu 2020, ki  bodo financirani iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Pri pregledu niso ugotovili nepravilnosti pri izboru vlog, zato lahko LAS potrjene operacije v okviru 3. javnega poziva posreduje v dokončen pregled in potrditev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Po pregledu ARSKTRP bodo upravičenci prejeli odločbo o pravici do sredstev.

Upravni odbor LAS Dobro za nas  je na svoji 13. seji dne 17. 3. 2021, potrdil 5 projektov, ki so prispeli na 3. javni poziv LAS Dobro za nas – EKSRP. Do roka (30. 11. 2021) je pravočasno prispelo 14 projektnih predlogov. Največ projektnih predlogov je bilo umeščenih na tematsko področje Razvoj osnovnih storitev. Skupna zaprošena vrednost vseh 14-ih projektov je znašala 639.866,10 EUR. Višina razpoložljivih sredstev v 3. javnem pozivu je znašala 219.913,60 EUR. S potrditvijo projektov je bilo dodeljenih 215.589,28 EUR.

Seznam operacij, potrjenih s strani UO LAS Dobro za nas:

Zap. št. Naziv operacije Prijavitelj Tematsko področje
1. Kupujmo lokalno Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica Ustvarjanje novih delovnih mest
2. Dobrote s srcem Mozaik dobrot Fram Razvoj osnovnih storitev
3. Obnova vaških vodnjakov in perišča na Črešnjevcu KS Črešnjevec Razvoj osnovnih storitev
4. Spoznaj in varuj Pohorje Planinsko društvo Slovenska Bistrica Razvoj osnovnih storitev
5. Odpadno jedilno olje ni odpadek Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. Varstvo okolja in ohranjanje narave