Vodilni partner je kadrovsko, finančno in upravno sposoben vodili LAS in zagotavlja operativno delovanje lokalne akcijske skupine (LAS). Med LAS in vodilnim parterjem je vzpostavljeno razmerje, iz katerega izhaja tudi obseg nalog in finančno ovrednotenje. Vodilni partner zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah, upravlja s transakcijskim računom LAS in opravlja za LAS še ostale naloge, ki so naveden ter podrobneje opisane v pogodbi med LAS Dobro za nas ter vodilnim partnerjem.

Naziv aktivnosti:
Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine (LAS) Dobro za nas (podukrep 19.4)

Opis:
Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Namen in cilj:
Namen CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije.

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine on njenih elementov.

Cilj LAS Dobro za nas:

 • Dobra animacija območja ter vključevanje skupnosti
 • Boljša prepoznavnost instrumenta CLLD
 • Celovit razvoj podeželja
 • Povezovanje lokalnih akterjev v urbanih območjih in na podeželju
 • Ohranjanje naravno-etnoloških-kulturnih danosti
 • Vključevanje ranljivih skupin v družbeno okolje in zagotavljanje perspektivnih možnosti zanje

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Objava javnih pozivov LAS
 • Informiranje javnosti o aktualnih zadevah povezanih z LAS
 • Izvedba delavnic za animacijo prebivalcev območja LAS
 • Izdelava promocijskega gradiva
 • Prijava na javne poziva na podukrepu 19.3 – projekti sodelovanja
 • Prijava operacij na ARSKTRP in MGRT
 • Vlaganje sprememb operacij na ARSKTRP in MGRT
 • Vlaganje zahtevkov za izplačilo na ARSKTRP in MGRT
 • Vlaganje sprememb SLR na MKGP

Pričakovani rezultati:
• vključevanje skupnosti LAS v izvajanje projektih aktivnosti,
• doseganje kazalnikov zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
• izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
• identificirane potreb na območju LAS,
• enakomerni razvoj območja LAS.

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na: www.program-podezelja.si in https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

 

Skupščina LAS Dobro za nas je za vodilnega partnerja potrdila:

Razvojno informacijski center
Trg svobode 5
2310 Slovenska Bistrica
www.ric-sb.si

Seznam operacij, ki so prejele podporo iz Programa razvoja podeželja 2014-2020

Podukrep 19.3 – operacija sodelovanja LAS:

Jem drugače, jem domače