Članice oziroma člane (v nadaljevanju člane) Ocenjevalne komisije imenuje Upravni odbor izmed neodvisnih strokovnjakov s področja razvoja podeželja, s področja regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno. Član Ocenjevalne komisije ne more biti član Upravnega odbora ali Nadzornega odbora. Ocenjevalna komisija LAS šteje 7 članov, ki med sabo izvolijo predsednika.

Vsaka občina predlaga po enega člana komisije, preostale tri člane pa predlaga upravni odbor LAS. Člani ocenjevalne komisije so imenovani za štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja. Področje dela ocenjevalcev je zaupno.

Naloge Ocenjevalne komisije:

  • predhodno preverjanje upravičenosti stroškov, skladnost s SLR in operativnimi programi, preverba  zmogljivosti nosilcev operacij za izvajanje operacij ter zakonitost izvedbenih operacij,
  • zagotovitev skladnosti operacij s SLR, pri izbiri operacij z njihovo prednostno razvrstitvijo teh operacij glede na njihov prispevek k doseganju ciljev in ciljnih vrednosti SLR ter
  • izdelava ocene na razpis prispelih prijav ter priprava poročila za Upravni odbor.

Člani Ocenjevalne komisije se sestanejo, ko je potrebno za potrebe razpisov oceniti nabor na razpis prijavljenih operacij. Predsednik ocenjevalne komisije po opravljenem izboru pripravi zapisnik o izboru operacij in ga preda Upravnemu odboru. Upravni odbor nato o izboru operacij poroča skupščini LAS. Za svoje delo je Ocenjevalna komisija odgovorna Upravnemu odboru.

Ocenjevalci se s pisno izjavo o ravnanju z dokumenti zavežejo, da bodo z dokumenti ravnali v skladu s specifičnimi merili za izbor operacij in jih ne bodo reproducirali ali drugače razširjali ter da z njihovo vsebino in podatki, pridobljenimi v ocenjevalnem postopku, ne bodo seznanjali nepooblaščenih oseb. Po opravljenem ocenjevanju bodo vso originalno dokumentacijo vrnili LAS Dobro za nas, pomožno dokumentacijo uničili, elektronske datoteke pa izbrisali.

Zaradi preprečitve konfliktov interesa člani ocenjevalne komisije s pisno izjavo o nepristranskosti pri delu izjavijo, da ne sodelujejo v predlogu projekta, ki ga ocenjujejo, da niso v ožjem sorodstvenem razmerju (zakonski oziroma zunajzakonski partner, otroci, posvojenci, starši, posvojitelj) s člani projektne skupine, da niso člani programske skupine, iz katere je vodja predlaganega projekta, ter da niso predstojniki visokošolskega zavoda ali članice univerze, direktorji javnega raziskovalnega zavoda. S to izjavo se zavezujejo, da bodo, če bodo menili, da obstaja konflikt interesov, o tem pisno obvestili predsednika LAS Dobro za nas, ki ga je določil za ocenjevalca, ter se umaknili iz postopka ocenjevanja.