Članstvo v LAS

  1. Domov
  2. Članstvo v LAS

Članstvo v LAS Dobro za nas za programsko obdobje 2014 – 2020 je odprto. V LAS se lahko skozi celotno programsko obdobje vključijo tudi novi člani, ki bi želeli sodelovati pri uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Dobro za nas.

V članstvo lahko kadarkoli pristopi novi član:

  • javnega sektorja (lokalne samouprave (občine), javni zavodi, javne agencije, javni skladi in druge javne institucije),
  • ekonomskega sektorja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe s statusom kmeta, zadruge, gospodarska interesna združenja in drugi gospodarski subjekti) ter
  • zasebnega sektorja (nevladne organizacije, društva, zveze društev in druge organizacije civilne družbe ter posamezniki),

ki imajo stalno prebivališče, sedež ali registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica.

V lokalno partnerstvo so lahko vključijo tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Izpolnjeno Pristopno izjavo za članstvo v LAS Dobro za nas je potrebno posredovati na naslov: LAS Dobro za nas, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica.